รู้จักทีมงาน

รู้จักทีมงาน

ทีมงานเราเป็นตัวแทนนายหน้าขายอสังหาริมทรัพย์ ที่มีคุณภาพ มีประสบการณ์  เป็นผู้เชี่ยวชาญ ได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ เพิ่มศักยภาพอย่างต่อเนื่อง จาก  ศูนย์อบรมพัฒนานายหน้าอสังหาริมทรัพย์ Winner Estate Education

ประสบการณ์ 15 ปี

  • มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ ในวงการตัวแทนนายหน้าขายอสังหาริมทรัพย์ เป็นเวลามากกว่า   15 ปี
  • มีความละเอียดและเข้าใจในเนื้องานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขายทรัพย์สิน เช่น เข้าใจความต้องการของผู้จะซื้อ ผู้จะขาย เข้าใจในตัวทรัพย์สิน กฎหมาย ระเบียบวิธีขั้นตอนต่างๆ
  • มีความสามารถในการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเป็นอย่างดี

เครือข่ายที่สนับสนุนความสำเร็จ

  • เครือข่ายตัวแทนนายหน้าขายอสังหาริมทรัพย์ ที่มีความเชี่ยวชาญคอยสนับสนุนมากกว่า 500 ราย
  • เครือข่ายธนาคารในการจัดสินเชื่อให้แก่ผู้สนใจซื้อ ซึ่งมีความจำเป็นอย่างมากที่ทำให้การขายสำเร็จสมบูรณ์
  • ลูกค้าที่ใช้บริการของเราต่างมีความประทับใจ และแนะนำบอกกล่าวให้ผู้อื่นมาใช้บริการของเราอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

มุ่งมั่นตั้งใจทำงานให้บริการ

  • มุ่งมั่นตั้งใจทำงานให้บริการ อำนวยความสะดวกสบายต่างๆ
  • ทำงานและแก้ปัญหาข้อจำกัดต่างๆ แทนท่าน อย่างครบวงจร ทุกขั้นตอนจนสำเร็จลุล่วง
  • ยึดถือประโยชน์ ความพึงพอใจ ของผู้ใช้บริการเป็นสำคัญ
  • “บริการเป็นมืออาชีพ ด้วยความใส่ใจ รวดเร็ว ฉับไว ซื่อสัตย์ จริงใจ ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ”

ศูนย์อบรมพัฒนานายหน้าอสังหาริมทรัพย์ Winner Estate Education

กิจกรรมพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ เพิ่มศักยภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็น ตัวแทนนายหน้าขายอสังหาริมทรัพย์ ที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นมืออาชีพ

 

เครือข่ายนายหน้าและทีมงานที่สนับสนุนความสำเร็จ

ณัฐจิตา พุ่มเงิน/นวลสุวีร์ (นวล)
ผู้ก่อตั้ง/นายหน้าอาวุโสดีเด่น

ทีมงานตัวแทนขาย
มืออาชีพ

ตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์
เครือข่ายที่สนับสนุนความสำเร็จ

ทำไมถึงเลือกใช้บริการ Gooroohome?

มุ่งมั่นตั้งใจทำงานให้บริการ อำนวยความสะดวกสบายต่างๆ
แก้ไขปัญหาและข้อจำกัดต่างๆ แทนท่าน อย่างครบวงจร
เราทำงานและแก้ปัญหาแทนท่านทุกขั้นตอนจนสำเร็จลุล่วง
ยึดถือประโยชน์ ความพึงพอใจ ของผู้ใช้บริการเป็นสำคัญ
บริการเป็นมืออาชีพ ด้วยความใส่ใจ ซื่อสัตย์ จริงใจ ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ

Share On