แชร์ปัญหาที่ซับซ้อนของ ภาษีที่ดิน สำหรับผู้ที่มีที่ดินในการครอบครองต้องรู้อะไรบ้าง?

แชร์ปัญหาที่ซับซ้อนของ ภาษีที่ดิน สำหรับผู้ที่มีที่ดินในการครอบครองต้องรู้อะไรบ้าง?

แชร์ปัญหาที่ซับซ้อนของ ภาษีที่ดิน สำหรับผู้ที่มีที่ดินในการครอบครองต้องรู้อะไรบ้าง?
แชร์ปัญหาที่ซับซ้อนของ ภาษีที่ดิน สำหรับผู้ที่มีที่ดินในการครอบครองต้องรู้อะไรบ้าง?

1. ภาษีที่ดิน มีกี่ประเภท EP. 1

ภาษีที่ดิน มีกี่ประเภท?
ภาษีที่ดิน มีกี่ประเภท?

ภาษีที่ดินมีมากมายหลายประเภท โดยประเภทแรกจะเป็นที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม ซึ่งจะถูกแบ่งออกแบบที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมของบุคคลธรรมดา กับนิติบุคคล โดยจะเริ่มอธิบายในส่วนของบุคคลธรรมดาก่อนซึ่งหากที่ดินมีราคาไม่เกิน 50 ล้านบาท ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีเลย แต่ถ้าที่ดินที่มีราคาสูงกว่า 50 ล้าน บาทจะต้องเสียภาษีตามเกณฑ์นั่นเอง

ที่ดินสำหรับใช้ทำการเกษตรที่มีราคาตั้งแต่ 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 125 ล้านบาทจะเสียภาษีในอัตราร้อยละ 0.01 ซึ่งประมาณล้านละ 100 บาท ส่วนที่ดินที่มีราคาตั้งแต่ 125 ล้าน แต่ไม่เกิน 150 ล้านบาท จะเสียภาษีในอัตราร้อยละ 0.03 หรือประมาณล้านละ 300 บาท ซึ่งภาษีที่ดินจะมีอัตราแบบก้าวหน้าตามราคาประเมิน หากที่ดินมีราคาสูงก็จะเสียภาษีมากขึ้นตามราคาประเมินเลย

ที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมแบบนิติบุคคล สำหรับภาคนิติบุคคลก็จะเสียภาษีในอัตราที่สูงกว่าบุคคลธรรมดาเป็นเรื่องปกติ หากใครสงสัยว่าภาษีที่ดินจ่ายที่ไหนก็ตอบได้เลยว่าสามารถจ่ายที่องค์บริหารส่วนตำบลเลย หรืออาจจะจ่ายที่เทศบาลก็ได้ ขึ้นอยู่กับลักษณะการปกครองของตำบลที่คุณมีที่ดิน ถ้าตรงนั้นเป็นเทศบาลก็จ่ายเทศบาล แต่ถ้าเป็นอบต. ก็จ่ายที่อบต.

ภาษีที่ดินเกษตรกรรมประเมินราคาอย่างไร?
ภาษีที่ดินเกษตรกรรมประเมินราคาอย่างไร?

ซึ่งภาษีที่ดินเกษตรกรรมสำหรับนิติบุคคล จะมีราคาตามราคาประเมินเช่นกัน เริ่มที่ราคาตั้งแต่ 0 บาท ถึง 75 ล้านบาทจะเสียภาษีอยู่ที่อัตราร้อยละ 0.01 หรือประมาณล้านละ 100 บาท ส่วนที่ดินที่มีมูลค่ามากกว่า 75 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 100 ล้านบาทจะเสียภาษีอยู่ที่ร้อยละ 0.03 หรือล้านละ 300 บาท ซึ่งอัตราการเสียภาษีจะสูงขึ้นตามราคาประเมิน

ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยจะสูงขึ้นตามราคาประเมิน มาเริ่มกันที่บุคคลธรรมดาผู้เป็นเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหลังเดียว หากที่ดินมูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาทจะได้รับการยกเว้นภาษี แต่ถ้าราคาเกินกว่านี้จะต้องเสียภาษี ส่วนเรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2566 จ่ายเมื่อไหร่ก็ตามประกาศของเทศบาลเลย

ซึ่งถ้าที่ดินมีมูลค่าระหว่าง 50 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 75 ล้านบาทจะเสียภาษีที่ดินในอัตราร้อยละ 0.03 หรือล้านละ 300 บาท ส่วนที่ดินมีมูลค่าระหว่าง 75 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 100 ล้านบาทจะเสียภาษีอยู่ที่ร้อยละ 0.05 หรือประมาณ ล้านละ 500 บาท แต่ถ้าที่ดินราคา 100 ล้านบาทขึ้นไปจะเสียภาษีอยู่ที่อัตราร้อยละ 0.1 หรือประมาณล้านละ 1,000 บาท

บุคคลธรรมดาผู้เป็นเจ้าของเฉพาะสิ่งปลูกสร้างหลังเดียว ในราคาที่ไม่เกิน 10 ล้านบาทได้รับการยกเว้นภาษีเลย แต่ถ้ามีราคา 10 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 50 ล้านบาท เสียภาษีอยู่ที่ร้อยละ 0.02 หรือล้านละ 200 บาท ส่วนที่ดินที่ราคาตั้งแต่ 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 75 ล้านบาท เสียภาษีอยู่ที่ร้อยละ 0.03 หรือล้านละ 300 บาท ส่วนเรื่องภาษีที่ดินจ่ายที่ไหนก็จ่ายที่เทศบาลเลย หรือสำนักงานเขตก็ได้

2. ภาษีที่ดินมีกี่ประเภท EP. 2

ภาษีที่ดิน จ่ายที่ไหน?
ภาษีที่ดินจ่ายที่ไหน?

บุคคลธรรมดาผู้เป็นเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง 2 หลังขึ้นไป จะเสียภาษีที่ดินในอัตราที่แตกต่างกันไปตามราคาประเมิน ซึ่งถ้าที่ดินมีมูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาทจะเสียภาษีอยู่ที่ร้อยละ 0.02 หรือประมาณล้านละ 200 บาท แต่ถ้าที่ดินมีราคาตั้งแต่ 50 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 75 ล้านบาท จะเสียภาษีร้อยละ 0.03 หรือประมาณล้านละ 300 บาท

ที่ดินเพื่อพาณิชยกรรมจะเสียภาษีสูงกว่าภาษีที่ดินเกษตรกรรมแน่นอน เพราะว่าที่ดินคุณสามารถหาผลประโยชน์ในรูปของตัวเงินได้มากกว่าที่ดินเพื่อการเกษตรกรร ซึ่งจะเริ่มต้นที่ราคาไม่เกิน 50 ล้านบาทจะเสียภาษีอยู่ที่ร้อยละ 0.3 หรือประมาณล้านละ 3,000 บาท แต่ถ้าราคาสูงกว่านี้ก็ต้องจ่ายในอัตราที่สูงขึ้น ส่วนเรื่องภาษีที่ดินจ่ายที่ไหนก็สามารถจ่ายที่สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ เลย

ที่ดินเพื่อพาณิชยกรรมที่มีมูลค่า 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 200 ล้านบาทจะเสียภาษีอยู่ที่ ร้อยละ 0.4 หรือประมาณล้านละ 4,000 บาท ส่วนที่ดินที่มีมูลค่าระหว่าง 200 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท จะเสียภาษีอยู่ที่ร้อยละ 0.5 หรือประมาณล้านละ 5,000 บาท ซึ่งราคาจะสูงกว่าภาษีที่ดินเกษตรกรรมมาก

ส่วนที่ดินรกร้างก็จะต้องเสียภาษีเช่นกัน และเสียภาษีในอัตราที่สูงด้วย ส่วนเรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2566 จ่ายเมื่อไหร่ส่วนมากจะจ่ายในช่วงเดือนมิถุนายน ซึ่งอัตราที่ต้องเสียในส่วนของที่ดินรกร้างจะอยู่ที่เกณฑ์ราคา โดยถ้าราคาประเมิน ไม่เกิน 50 ล้านบาทจะเสียภาษีอยู่ที่ร้อยละ 0.3 หรือประมาณล้านละ 3,000 บาท

แต่ถ้าราคาสูงกว่า 50 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 200 ล้านบาทจะเสียภาษีที่ดินอยู่ที่ร้อยละ 0.4 หรือประมาณล้านละ 4,000 บาท ซึ่งต้องทราบเลยว่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2566 จ่ายเมื่อไหร่ จะได้เตรียมเงินไปจ่ายได้นั่นเอง

3. สรุปภาษีที่ดินหากลืมจ่ายเป็นอะไรไหม?

สำหรับท่านที่ลืมจ่ายภาษีที่ดินก็จะต้องดำเนินการจ่ายค่าปรับตามระเบียบ เพราะจะมีหนังสือมาเตือนด้วย หากลืมจ่ายจนเกินระยะเวลา แต่จ่ายก่อนที่หนังสือเตือนจะถูกส่งจะต้องโดนปรับร้อยละ 10 ของภาษีที่ค้างชำระ แต่ถ้าจ่ายล่าช้ากว่านั้น ก็จะต้องจ่ายค่าปรับในอัตราที่สูงขึ้นตามระเบียบข้อบังคับนั่นเอง

สำหรับท่านใดที่ต้องการซื้อขายบ้าน สามารถติดต่อมาที่ริษัท วินเนอร์เอสเตท จำกัดได้เลย โดยโทรติดต่อได้ทางเบอร์ 087-449-5653 ได้เลย สำหรับท่านใดที่มีคำถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ เรายินดีให้คำตอบกับทุกคำถาม เพื่อให้ทุกท่านได้คำตอบที่เป็นประโยชน์ต่อการซื้อขายบ้านของทุกท่าน

บทความแนะนำ

อัพเดต! 5 ค่าใช้จ่าย ขายบ้านต้องเสียค่าอะไรบ้าง? ปี 2023 ค่าธรรมเนียมและภาษีต้องรู้ บทความนี้มีคำตอบ

Share On