10 ขั้นตอนการขายบ้านมือสอง ต้องรู้อะไรบ้าง? พร้อมเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้

10 ขั้นตอนการขายบ้านมือสอง ต้องรู้อะไรบ้าง? พร้อมเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้

10 ขั้นตอนการขายบ้านมือสอง ต้องรู้อะไรบ้าง? พร้อมเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้
10 ขั้นตอนการขายบ้านมือสอง ต้องรู้อะไรบ้าง? พร้อมเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้

1. ขั้นตอนการขายบ้านมือสองในส่วนของเรื่องเอกสาร

ขั้นตอนการขายบ้านมือสองต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง?
ขั้นตอนการขายบ้านมือสองต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง?

เอกสารทั่วไปสำหรับบุคคลทั่วไปถือเป็น ขั้นตอนการขายบ้านมือสอง ที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก และมีความจำเป็นที่ต้องทราบในส่วนของเอกสารต่างๆ เพราะเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องใช้สำหรับผู้ที่ต้องการขาย ซึ่งได้แก่ โฉนดที่ดิน ฉบับจริง สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบและต้องมีการเตรียมบัตรจริงไปด้วย

นอกจากนั้นยังต้องใช้สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด และต้องเตรียมฉบับจริงไปด้วย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดูได้ และยังสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกสบาย เรียกว่าจะทำให้การขายบ้านของคุณหรือการซื้อบ้านของคุณสามารถผ่านฉลุยอย่างแน่นอน ทำให้คุณใช้เอกสารต่างๆ ได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนการขายบ้านมือสองด้วย

เอกสารทั่วไปสำหรับบุคคลทั่วไปที่สมรส อีกหนึ่งเอกสารที่ต้องมีใช้ในขั้นตอนการขายบ้านเองก็คือ หนังสือให้ความยินยอมให้ขายที่ดินในกรณีสมรส และต้องมีสำเนาบัตรประชาชนคู่สมรส  และสำเนาทะเบียนบ้านคู่สมรส สำเนาทะเบียนสมรส ในกรณีจดทะเบียนด้วย  เพื่อความครบถ้วนในเรื่องเอกสาร

เอกสารทั่วไปสำหรับบุคคลทั่วไปที่มอบอำนาจ ถือเป็นหนึ่งในเอกสารที่ต้องมีสำหรับคำถามที่ว่าจะขายบ้านต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างเลย เพราะมีความจำเป็นอย่างมากในกรณีที่มีการมอบอำนาจ โดยเป็นหนังสือมอบอำนาจ ทด.21 เท่านั้น กรณีมอบอำนาจ และไม่สามารถใช้หนังสือมอบอำนาจทั่วไปได้

ขายบ้านมือสอง ต้องรู้อะไรบ้าง? และเอกสารที่ต้องใช้มีอะไรบ้าง
ขายบ้านมือสอง ต้องรู้อะไรบ้าง? และเอกสารที่ต้องใช้มีอะไรบ้าง

เอกสารทั่วไปสำหรับบุคคลทั่วไปที่หย่าร้าง ถือเป็นหนึ่งในคำตอบของคำถามที่ว่าโอนบ้านใช้เอกสารอะไรบ้างเลย เพราะมีความจำเป็นที่ต้องใช้เป็นอย่างมาก เพื่อให้การซื้อขายบ้านมีผลที่สมบูรณ์ที่สุดในทางกฎหมาย

เอกสารทั่วไปสำหรับนิติบุคคล โดยเอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อใช้ในขั้นตอนการขายบ้านมือสองก็จะได้แก่ หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และยังต้องใช้หนังสือบริคณห์สนธิ และวัตถุประสงค์การจัดตั้งและยังต้องมีพร้อมกับบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นด้วย เพื่อให้สามารถใช้งานเอกสารได้ทันทีต้องมีให้ครบ

และต้องมี รายการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล และต้องมีบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลที่ถือหุ้นในบริษัท และมีรายงานการประชุม และต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน มีตัวอย่างลายมือชื่อของกรรมการผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคลเพียงเท่านี้เอกสารก็ครบตามขั้นตอนการขายบ้านเองแล้ว

2. ขั้นตอนการขายบ้านมือสองในส่วนของเรื่องการดำเนินการ

ขาย-ซื้อบ้านมือสองที่ไหนดี? ซื้อขายบ้านได้อย่างราบรื่น
ขาย-ซื้อบ้านมือสองที่ไหนดี? ซื้อขายบ้านได้อย่างราบรื่น

การทำสัญญาซื้อขายระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายถือเป็นขั้นตอนการขายบ้านมือสองในส่วนของขั้นตอนปฏิบัติในขั้นตอนแรก โดยผู้ซื้อจะต้องทำสัญญาจะซื้อจะขาย วางเงินมัดจำ ส่วนฝ่ายผู้ขายก็ต้องทำสัญญาจะซื้อจะขาย รับเงินมัดจำ  เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายได้เริ่มการดำเนินการซื้อขายกันอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ซึ่งก่อนจะมาถึงขั้นตอนนี้ก็ควรจะมีการดำเนินการเรื่องเอกสารให้เรียบร้อยก่อน เพื่อให้คุณสามารถดำเนินการใช้เอกสารได้อย่างเรียบร้อย และสามารถดำเนินการซื้อขายบ้านได้อย่างราบรื่น และศึกษาให้ดีว่าจะขายบ้านต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างด้วย เพื่อให้คุณได้เตรียมเอกสารมาอย่างครบถ้วนจะได้ไม่เสียเวลา

ผู้ซื้อตรวจสอบผลการอนุมัติกรณีกู้ ถือเป็นสิ่งสำคัญในขั้นตอนการขายบ้านเองเลย เพราะมีความจำเป็นอย่างมาก เพราะถ้าไม่คอยตามผลการอนุมัติกู้ หรือธนาคารไม่ให้กู้ ผู้กู้ก็จะไม่สามารถกู้ได้ ทำให้ต้องดำเนินการขั้นตอนกู้ให้เรียบร้อยก่อน เพื่อให้สามารถซื้อบ้านได้อย่างสะดวกสบาย

ผู้ขายให้สำเนาโฉนดเพื่อให้ผู้ซื้อยื่นกู้ถือเป็นเอกสารที่ต้องมีสำหรับคำถามที่ว่าจะขายบ้านต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างเลย โดยผู้ขายต้องให้สำเนาโฉนดที่ดิน สัญญาซื้อขายที่ดิน ทด.13 เพื่อให้ผู้ซื้อสามารถยื่นกู้ธนาคารได้ตามกฎหมายกำหนด

ธนาคารนัดวันประเมินทรัพย์และเซ็นสัญญากู้ และต้องเตรียมเอกสารในการเซ็นสัญญาไปให้ครบถ้วน เพื่อให้คุณสามารถกู้ได้ ซึ่งโอนบ้านใช้เอกสารอะไรบ้างก็ได้มีการอธิบายไปครบถ้วนแล้ว ผู้ซื้อสามารถไปดำเนินการจัดเตรียมตามชื่อของเอกสารที่เราได้ชี้แจงไว้ได้เลย

รู้หรือไม่ ขั้นตอนการขายบ้านมือสอง และโอนบ้านใช้เอกสารอะไรบ้าง?
รู้หรือไม่ ขั้นตอนการขายบ้านมือสอง และโอนบ้านใช้เอกสารอะไรบ้าง?

นัดวันโอนกรรมสิทธิ์ถือเป็นขั้นตอนการขายบ้านมือสองขั้นตอนสุดท้าย และทำให้คุณสามารถครอบครองกรรมสิทธิ์ได้ทันที ถ้าทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว หรือคุณอาจจะต้องผ่อนธนาคารก่อน ในกรณีที่คุณยื่นกู้ธนาคาร แต่ถ้าคุณซื้อเงินสด คุณจะสามารถครอบครองกรรมสิทธิ์ได้ทันทีถือเป็นความสะดวก

แต่สำหรับใครที่มีเงินสดไม่เพียงพอก็สามารถดำเนินการยื่นเรื่องเพื่อขอกู้ธนาคารได้ แต่การกู้ธนาคารก็ต้องคำนึงถึงสิ่งที่จะตามมาในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยด้วย เพราะหากมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงจนเกินไป ก็จะทำให้คุณผ่อนไม่ไหวได้ และศึกษาให้ดีด้วยว่าโอนบ้านใช้เอกสารอะไรบ้างเพื่อให้การโอนบ้านราบรื่น

3. สรุป ขั้นตอนการขายบ้านมือสอง

ขั้นตอนการขายบ้านมือสองก็มีความยุ่งยากนิดหน่อย ซึ่งถือเป็นเรื่องธรรมดาของทุกคน เพราะว่ามีความจำเป็นที่ต้องเคร่งครัดในเรื่องของความปลอดภัย และถูกต้องตามกฎหมายการถือครองกรรมสิทธิ์ ซึ่งก็อาจจะก่อให้เกิดความสับสนในหมู่พี่น้องประชาชนได้ จึงต้องศึกษารายละเอียดให้ครบถ้วนและชัดเจน

ซึ่งหากท่านใดมีความสงสัยในขั้นตอน และมีความไม่มั่นใจในเรื่องของเอกสารการซื้อขายบ้าน ท่านก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาทาง gooroohome. โดยติดต่อทาง Facebook : gooroohome ได้เลย  เรายินดีให้คำตอบกับทุกคำถามเพื่อให้ท่านได้ขั้นตอนที่ถูกต้องไปใช้ในการซื้อขายบ้าน

บทความแนะนำ

ลงประกาศฝากขายบ้านฟรี! ง่ายๆ กับ gooroohome กูรูขายบ้าน (มืออาชีพ) ขายเร็ว ขายได้ราคา บทความนี้มีคำตอบ


Share On