Gooroohome คือใคร

Gooroohome คือใคร

เครือข่ายตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มากมาย

 • เครือข่ายตัวแทนนายหน้าขายอสังหาริมทรัพย์ ที่มีความเชี่ยวชาญคอยสนับสนุนมากกว่า 1,000 ราย
 • เครือข่ายธนาคารในการจัดสินเชื่อให้แก่ผู้สนใจซื้อ ซึ่งมีความจำเป็นอย่างมากที่ทำให้การขายสำเร็จสมบูรณ์
 • มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ ในวงการตัวแทนนายหน้าขายอสังหาริมทรัพย์ เป็นเวลามากกว่า 17 ปี
 • ลูกค้าที่ใช้บริการของเราต่างมีความประทับใจ และแนะนำบอกกล่าวให้ผู้อื่นมาใช้บริการของเราอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

จุดมุ่งหมายของเรา

 • ด้วยความตระหนักรู้ ความเข้าใจ ความเห็นใจ ว่าเจ้าของทรัพย์ที่ต้องการขาย เช่า บ้าน ที่ดิน คอนโด และอสังหาริมทรัพย์มีข้อจำกัดในด้านต่างๆ เช่น การวิเคราะห์ การประเมินราคาทรัพย์สิน การลงทุนทำสื่อโฆษณา การวางแผนทำตลาดเพื่อการขาย ทักษะความชำนาญเฉพาะทางในการเจรจาต่อรอง การจัดเตรียมเอกสารนิติกรรมสัญญาต่าง ๆ ความรู้ในการคำนวณภาษี ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการโอนกรรมสิทธิ์ และงานบริการอื่นๆ อีกมากมายที่จำเป็นต่อการขายทรัพย์สิน
 • ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น เราจึงมุ่งมั่นตั้งใจทำงานให้บริการแก้ไขปัญหาและข้อจำกัดต่างๆ อย่างครบวงจร
 • เราทำงานและแก้ปัญหาทุกขั้นตอนจนสำเร็จลุล่วง ด้วยการอำนวยความสะดวกสบายต่างๆยึดถือประโยชน์ ความพึงพอใจ ของผู้ใช้บริการเป็นสำคัญ

“บริการเป็นมืออาชีพ ด้วยความใส่ใจ รวดเร็ว ฉับไว ซื่อสัตย์ จริงใจ
ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ” เพื่องานบริการด้านการขายอสังหาริมทรัพย์
ที่เป็นเลิศ ยึดมั่นในจรรยาบรรณ วิชาชีพ

Gooroohome นายหน้า มืออาชีพ ตัวจริง

10 คำถามกับ GOOROOHOME

การทำงานจริง ของนายหน้า มืออาชีพ

กลยุทธการตลาดมืออาชีพ

สื่อ Online
ทางอินเทอร์เน็ตมากกว่า 100 เว็ปไซต์

สื่อ Social Media
FaceBook, Line, You Tube, Twitter, Instagram

สื่อ Offline
สื่อโฆษณาหนังสือพิมพ์ หรือนิตยสารเฉพาะเกี่ยวกับการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์

ป้ายประกาศ
ขายตามที่ต่างๆ ให้ครอบคลุมรัศมีของตัวทรัพย์

เครือข่ายตัวแทน
นายหน้าขายอสังหาริมทรัพย์ ที่มีความเชี่ยวชาญคอยสนับสนุนมากกว่า 500 ราย

เครือข่ายธนาคาร
ในการจัดสินเชื่อให้แก่ผู้สนใจซื้อ ซึ่งมีความจำเป็นอย่างมากที่ทำให้การขายสำเร็จสมบูรณ์

กลยุทธการตลาดมืออาชีพ


 • สื่อ On line

  ทางอินเทอร์เน็ตมากกว่า 100 เว็ปไซต์


 • สื่อ Social Media

  FaceBook, Line, You Tube, Twitter, Instagram


 • สื่อ Off line

  สื่อโฆษณาหนังสือพิมพ์ หรือนิตยสารเฉพาะเกี่ยวกับการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์


 • ป้ายประกาศ

  ขายตามที่ต่างๆ ให้ครอบคลุมรัศมีของตัวทรัพย์


 • เครือข่ายตัวแทน

  นายหน้าขายอสังหาริมทรัพย์ ที่มีความเชี่ยวชาญคอยสนับสนุนมากกว่า 500 ราย


 • เครือข่ายธนาคาร

  ในการจัดสินเชื่อให้แก่ผู้สนใจซื้อ ซึ่งมีความจำเป็นอย่างมากที่ทำให้การขายสำเร็จสมบูรณ์

พบกับทีมงานของเรา

Nualsuvee (Nual)
Professional Broker

Paithoon (Noi)
Professional Broker

Duangkamol (May)
Head of Digital Marketing

17

ปีการทำงาน

1,000

เครือข่ายนายหน้า

1,9xx

ผลงาน

พบกับทีมงานของเรา

ติดต่อเราตอนนี้

รับคำปรึกษาฟรี

Share On